Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksista          
10.4.2012                                                                                              1.(2)

Tiivistelmä

Kaksi julkishallinnon tradenomiopiskelijaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta tekivät KVYry:lle lopputyönään jäsentyytyväisyystutkimuksen huhtikuussa 2011. Työn tarkoituksena oli selvittää KVYry:n jäsenten mielipiteitä KVYry:stä sekä sen toiminnasta.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta ja aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin postitse yhdessä saatekirjeen sekä arvontalipukkeen kanssa vastaajalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti KVYry:n omien kotisivujen kautta. Otoksen koko oli vajaat 1200 henkilöä, joista kyselyyn lopulta vastasi 288 jäsentä. Vastausprosentti oli siis 24,1 %.

Vastaajista suurin osa oli naisia ja iältään 61 – 70 -vuotiaita. Valtaosa vastaajista oli kuulunut taustayhdistykseensä 6 – 10 vuotta. KVY ry:stä ja sen toiminnasta oli tietoisia 159 henkilöä eli 56,8 % vastaajista. Heillä oli positiivinen kuva KVYry:n toiminnasta ja he kokivat KVYry:n ja sen toiminnan tärkeäksi, toiminta vastaa myös odotuksia. Sama joukko oli myös tietoinen toimitila Veturista ja KVYry:n tarjoamista palveluista. Vastaajista 111/159 oli osallistunut johonkin KVYry:n järjestämään tilaisuuteen. Eniten osallistuttiin erilaisiin infotilaisuuksiin, luennoille, koulutuksiin ja ”muihin” tilaisuuksiin. Vastaajista 134/159 oli sitä mieltä, että tilaisuuksia ja toimintaa on riittävästi.

Tutkimuksen selkeä tulos oli, että nuorille ja lapsiperheille halutaan lisää toimintaa. Varsinkin nuoret koettiin ryhmäksi, joka on jäänyt varsin vähälle huomiolle KVYry:n toiminnassa. Erilaista virkistystoimintaa ja mukavaa yhdessäoloa toivottiin myös runsaasti lisää. Erityisesti mainittiin, että yhdessäolo voisi olla vapaamuotoista, jota eivät tiukat ohjelmat sido. Jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä toivottiin myös lisää muun muassa liikuntatoiminnan ja yhteisten tapahtumien muodossa. Merkittävin tutkimuksen tulos kuitenkin oli, että viestintää tulisi reilusti lisätä sekä sisälle päin (jäsenyhdistykset) että ulospäin, sillä KVYry:n tunnettavuudessa on yhä edelleen huomattavasti parannettavaa. Vastaajien joukossa oli henkilöitä, jotka vasta tämän kyselyn saatuaan kuulivat ensimmäisen kerran KVYry:stä.

Selkeitä kehittämisen kohteita tutkimuksesta nousi seuraavasti: Tilojen varausjärjestelmä nettipohjaiseksi, näkyvämpää yhteydenpitoa päättäjiin kaikilla tasoilla sekä mediaan, KVY ry:n nettisivuille tulisi tehdä muutoksia, joiden myötä sivuista tulisi entistä informatiivisemmat, elävämmät ja helppolukuisemmat. Käytännön korjausehdotuksina esitettiin, että sivuille lisättäisiin avaruutta, linkeistä tehtäisiin selkeämpiä ja kuvat toisivat elävyyttä. Pohdintaa vaatii myös tiedottamisen saattaminen jäsenten tarpeita vastaavaksi, sillä vastaajista 125/159 toivoisi saavansa tietoa KVYry:n toiminnasta kirjeitse kotiin kannettuna.

Tutkimuksen myötä nousi esiin myös inhimillisiä tarpeita, joihin valitettavasti KVYry ei voi vastata, vaikka kokeekin asiat tärkeinä ja lähellä ihmistä olevina. Tällaisia asioita olivat muun muassa kyytiongelmat, jotka estävät joitakuita osallistumasta Kouvolan keskusta-alueella oleviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Myöskään kauppapalveluja liikuntarajoitteisille ja ystävätoimintaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille ei voida yhdistyksen toimesta alkaa järjestämään.

Takaisin                                                                              tiivistelmän sivulle 2