TIETOSUOJASELOSTE
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:n toteuttamat asiakastietojen käsittelyn tavat.
Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:n käsittelemiä muita kuin KVY:n henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen palveluiden käytön yhteydessä käsitellyt tiedot.
Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:tä taikka puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. 
 
 
1. REKISTERINPITÄJÄ
 
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
KVY
Käyntiosoite:
Porukkatalo
Savonkatu 23
45100 Kouvola
 
 
2. YHTEYSTIEDOT ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
 
Toiminnanjohtaja Katja Valkeinen
Porukkatalo/Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Savonkatu 23
45100 Kouvola
040 744 9439
katja.valkeinen@kvyry.fi
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET
 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat   lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia
Analysointi ja tilastointi
Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen
Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen
Koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen
Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja yhteyshenkilöt yhteydenottoja varten
Laskutukseen
Tiedotukseen
 
 
4. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT
 
Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:
Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja         tilaustiedot
asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä  peruutustiedot
mahdolliset luvat ja suostumukset
arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
rekisteröidyltä itseltään Internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.
 
 
6. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
 
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
 
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 
8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
 
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen, joka on kohdassa 2.
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  
 
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 
 
10. TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 
Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa.
 

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
 
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI 
 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry KVY
Porukkatalo 1. krs.
Savonkatu 23
45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00